Genomax

Zapratite nas:

USLOVI KORIŠĆENJA I USLOVI PRODAJE

sajta GenoMAX DOO (www.genomax.rs)

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta GenoMax, na domenu www.genomax.rs (u daljem tekstu: „Platforma“).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Platforme i predstavljaju elektronski ugovor, ugovor po pristupu na čije odredbe korisnik sajta ne može uticati svojom voljom, već koje može samo prihvatiti kako su propisane od strane vlasnika Platforme, ugovor o pružanju usluga informacionog društva, a zaključen između:

 1. Vlasnika Platforme i

 2. Korisnika Platforme.

 

Opšti pojmovi

Član 1

Platforma – softver koji predstavljen kroz veb-sajt GenoMax, a na indernet domenu www.genomax.rs (IP adresa: https://www.genomax.rs/ ).

Vlasnik Platforme – ova Platforma i domen predstavljaju vlasništvo GenoMAX DOO Novi Sad , Tihomira Ostojića br.4 , Novi Sad , MB: 21631302 , PIB:112230433 .

Korinisk Platforme – svako lice koje pristupa Platformi i samim time koristi Platformu bez obzira da li je sproveo i jednu aktivnu radnju na istoj.

Funkcije Platforme – sve funkcije koje Korisnik Platforme može pasivnom ili aktivnom radnjom sprovesti koristeći Platformu (tj. servis Platforme).

 

Uvodne odredbe

Član 2

Vlasnik Platforme je specijalizovana za razvoj i plasman inovativnih dijetetskih I vegankih suplemenata i kozmetičkih formulacija. .

Platforma služi za pružanje usluga informacionog društva u vezi sa delatnošću Vlasnika Platforme.

Svim licima je zagarantovan slobodan pristup Platformi.

Korišćenje Platforme je dostupno isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Integritet Platforme podrazumeva da Vlasnik Platforme zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Platforme, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose.

Korisnik Platforme može izvestiti Vlasnika Platforme ukoliko smatra da je neki sadržaj na Platformi protivan etičkim principima ili zakonskim odredbama.

 

Predmet ugovora

Član 3

Predmet ugovora su:

 • Uslovi pod kojima lica mogu pristupiti i koristiti Platformu;
 • Funkcije Platforme;
 • Odnosi između Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme povodom korišćenja Platforme.

Svrha (uloga) Platforme je da Korisniku Platforme omogući korišćenja funkcija (servisa) Platforme, koji se sastoji u pružanju infomacija o proizvodima kao I kupovinu istih.

Funkcionisanje Platforme

Član 4

Svima je jednako dostupan pristup Platformi. Na svaki pojedinačni pristup sadržajima i funkcijama Platforme primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Korisnici Platformu mogu koristiti kako bi prikupljali informacije i/ili kako bi koristili servise (usluge i proizvode) Vlasnika Platforme koje on nudi putem Platforme.

 

Funkcije Platforme

Član 5

Sajt ispunjava sledeće funkcije:

 1. Informaciona funkcija;
 2. Reklamna funkcija;
 3. Funkcija profilisanja;
 4. Uslužna funkcija:
  1. Funkcija rezervacije;
  2. Prodajna funkcija
 5. Funkcija naplate

Informaciona funkcija je jedina statična funkcija sajta, odnosno nije potrebna ni jedna aktivna radnja Korisnika Platforme da bi funkcija bila ispunjena. Sve ostale funkcije su dinamičke i zahtevaju aktivnu radnju Korisnika Platforme, gde te aktivne radnje su usmerene na davanje prihvat na Platformi prezentovane ponude, odnosno na pristanak na uslove iskorišćavanja funkcija koje uređuje ovaj ugovor.

Sajt ne podržava funkciju komentarisanja, niti funkciju komunikacije između korisnika.

 

Reklamna funkcija

Član 6

Vlasnik Platforme je ovlašćen da putem Platforme predstavlja reklame za sopstvene usluge i proizvode, ali isto tako i za druge kompanije.

Putem Platforme Vlasnik Platforme prikuplja kontakt podatke Korisnika Platforme, odnosno imejla, a kroz formular na sajtu namenjen izričito za newsletter, odnosno imejl-marketing.

Podaci iz prethofnog stava, tako prikuplkjeni, formiraju bazu podataka za reklamnu komunikaciju Vlasnika Platforme prema Korisnicima Platforme. Korisnicima Platforme je u skladu sa Politikom privatnosti unapred iskazano u koju svrhu se prikupljaju podaci.

 

Funkcija profilisanja

Član 7

Korisnik Platforme može se profilisati na Platformi, i time postati profilisani Korisnik Platforme.

Korisnik ovo može učiniti ostavljajući svoje lične podatke u skladu sa Politikom Privatnosti i prihvatajući ove Uslove korišćenja i Politiku Privatnosti.

Profilisanim Korisnicima Platforme je otvorena mogućnost da kupe odnosno poruči proizvod putem Platforme.

 

Uslužna funkcija

Član 8

Vlasnik Platforme putem sajta pruža usluge informacionog društva, odnosno usluge na daljinu.

Vlasnik Platforme pruža više vrsta usluga u skladu sa stavom 1. ovog člana:

 1. Kupovina proizvoda;

 2. Učešće u nagradnim igrama.

 

Prodajna funkcija

Član 9

Vlasnik Platforme putem Platforme oglašava usluge i vrši prodaju proizvoda u okviru dela sajta koji je za to namenjen.

Sastavni deo uslova korišćenja su I Opšti uslovi prodaje koji se nalaze na linku.

Član 10

Korisnik platforme koji poruči proizvod putem Platforme I štiklira da je saglasan sa uslovima korišćenja sajta, smatraće se da je upoznat sa Opštim uslovima prodaje.

 

Funkcija naplate

Član 11

Funkcija naplate podrazumeva mehanizam za plaćanje korišćenja usluga i narudžbine proizvoda putem Platforme. 

Način naplate opisan je u članu 8 Uslova prodaje, koji je sastavni deo ovog dokumentac. 

Korisnik Platforme ne mora da vrši plaćanja putem iste, već se plaćanje može da izvrši i pri preuzimanju proizvoda.

 

Obaveze vlasnika Platforme

Član 12

Vlasnik Platfome obezbeđuje funkcionisanje Platforme i time izvršavanje funkcija Platforme.

Vlasnik Platforme je obavezan da poštuje Uslove korišćenja i da poštuje prava Korisnika Platforme koja proisteknu iz pravnog odnosa nastalnog putem Platforme.

 

Obaveze korisnika Platforme

Član 13

Korisnik obavezan je da Platformu koristi u skladu sa svrhom Platforme i Uslovima korišćenja sa kojima se saglasio, odnosno na koje je pristao.

Korisnik Platforme odgovoran je za čuvanje sopstvenih podataka i prihvata odgovornost za sve aktivnosti koje sprovodi na Platformi.

Korisnik Platforme je dužan da ispuni obaveze preuzete putem Platforme u okviru pravnog odnosa nastalog putem Platforme između njega i Vlasnika Platforme.

 

Intelektualna svojina

Član 14

Sadržaji na Platformi, kao što su tekstovi, fotografije, grafike, zvukovi, animacije i video zapisi i dr., zaštićeni su autorskim pravima. Oni podležu zaštiti prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Srbije i ostalim zakonima o zaštiti prava intelektualne svojine. Svako korišćenje, posebno čuvanje u bazama podataka, umnožavanje, proširivanje, obrađivanje ili prosleđivanje trećim osobama (u celosti ili delu, i bez obzira na formu) je zabranjeno bez prethodne pisane saglasnosti GenoMax.

 

Linkovi

Član 15

Platforma može biti povezana sa drugim onlajn platformama. Vlasnik Platforme ne preuzima odgovornost za sadržaj, funkcionalnost ili dostupnost povezanih stranica. To važi i za drugo direktno ili indirektno upućivanje ili povezivanje na strane internet ponude. Linkovi na te stranice su poželjni ako se nalaze kao spoljašni linkovi u odvojenom prozoru.

U slučaji da neka od povezanih stranica ne poštuje zakon, korisnik o tome može obavestiti Vlasnika platforme, koji će ako se nakon provere ukaže da je to istina, u najkraćem mogućem roku ukloniti link ka toj stranici.

 

Zaštita podataka o ličnosti

Član 16

Platforma obezbeđuje zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravila o prikupljanju podataka na ovom sajtu su utvrđena Politikom privatnosti kao zasebnim ugovorom, a sa čijom se sadržinom možete upoznati na sledećem linku.

Korisnik Platforme je u obavezi da pored Uslova korišćenja pristane, aktivnom radnjom prihvatanja, i na Politiku privatnosti kao poseban dokument kako bi mogao da koristi funkcije Platforme.

 

Kolačići

Član 17

Platforma koristi kolačiće, pri svakom pojedinačnom pristupu Platformi od strane svakog Korisnika Platforme, a u skladu sa Politikom kolačića, kao zasebnim ugovorom, sa čijom se sadržinom možete upoznati na sledećem linku.

 

Nediskriminaciona klauzula

Član 18

Platforma omogućava svim zainteresovanim fizičkim licima pristup servisu i uživanje u pogodnostima koje Platforma pruža bez diskriminacije, neposredne ili posredne, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

Odgovornost

Član 19

Vlasnik Platforme nije odgovoran za tačnost informacija koje korisnici postavljaju na Platformu.

Vlasnik Platforme ne snosi nikakvu pravnu i materijalnu odgovornost.

Predmetna Platforma nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima niti Platforma pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge informacionog društva.

 

Prestanak ugovora

Član 20

Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vreme.

Ovaj ugovor se primenjuje samo na posete korisnika Platformi i aktivnosti na Platformi. Raskid ugovora nije potreban, jednostavnim nekorišćenjem Platforme ugovor nema nikakva pravna dejstva prema Korisniku Platforme koji ga je potpisao pri korišćenju Platforme.

Vlasnik Platforme zadržava pravo da uskrati pristup Platformi svakom Korisniku Platforme koji ne poštuje ove Uslove korišćenja i svoje obaveze preuzete potpisivanjem ovog ugovora.

 

Promena Uslova korišćenja

Član 21

Vlasnik Platforme može promeniti dokument Uslove korišćenja Platforme. Time se ne smatra da je izmenjen postojeći (niti zaključen novi) ugovor između Vlasnika Platforme i Korisnika Platforme, već će isti ponovo biti dat Korisniku Platforme kako bi se usaglasio sa istim. Pri sledećem pristupu Platformi će Korisnik Platforme moći da ponovno, aktivnom radnjom, prihvati Uslove korišćenja u novom obliku.

 

Završne odredbe

Član 22

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, kao i drugih propisa pravnog sistema Republike Srbije.

Član 23

U slučaju spora proisteklog iz ovog ugovora nadležan je sud u Novom Sadu, u Srbiji.

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Prodavac robe, koja se naručuje i plaća putem pouzeća, opšte uplatnice ili online platnim karticama je GenoMAX DOO Novi Sad , Tihomira Ostojića br.4 , Novi Sad , MB: 21631302 , PIB:112230433 , e – mail: info@genomax.com (u daljem tekstu: “Online prodavac“).

 

Kupac robe je posetilac Prodavnice, koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u korpu, plati ga platnom karticom, opštom uplatnicom ili pošalje narudžbinu, pa artikal plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

Kupovinom u onlajn prodavnici https://www.genomax.rs/yea-proteini/ (u daljem tekstu: “Prodavnica”) prihvatate Opšte uslove prodaje (u daljem tekstu “Opšti uslovi“) koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Prodavnica zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih opštih uslova u skladu sa Zakonom o elektronsoj trgovini

 

Opšti pojmovi

Član 1.

Opšti uslovi definišu postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na internet stranici https://www.genomax.rs/ (u daljem tekstu “Internet stranica“), kao i drugih pitanja od značaja.

 

ELEKTRONSKA PRODAVNICA (WEB SHOP)

Član 2.

Elektronska prodavnica (Web Shop) je prodavnica na interentu preko koje Prodavac nudi robu Kupcu. Preko Web Shop-a Prodavac i kupac zaključuju ugovor na daljinu, bez istovremenog prisustva prodavca i potrošača upotrebom sredstava komunikacije na daljinu.

 

Uslovi korišćenja

Član 3.

Štikliranjem saglasnosti na sajtu , potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja sajta čiji su sastavni deo i ovi Opšti uslovi prodaja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nećete moći da izrvšite kupovinu i da koristite ovu internet stranicu – sajt.

 

Roba i cene

Član 4.

Putem Prodavnice kupcu je omogućena kupovina svih proizvoda koji se nalaze na Internet stranici, pri čemu proizvodi u svemu odgovaraju pratećim deklaracijama koje su objavljene uz proizvode (u daljem tekstu: “Roba“ ili “Proizvodi“). Cene na Internet stranici iskazane su sa uračunatim porezom na dodatu vrednost (PDV-om). Iskazane cene su u dinarima (RSD).

 

Izjava o konverziji

Član 5.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama – Online prodavcu u trenutku transakcije ne može da bude poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na Internet stranici. Sve cene su izražene sa PDV-om i nema dodatnih troškova.

 

Naručivanje

Član 6.

Roba se naručuje ubacivanjem u korpu na Internet stranici i nakon potvrde porudžbine ista je neopoziva (osim u slučajevima i po proceduri predviđenoj važećim zakonima). Ukoliko Online prodavac nije u mogućnosti da isporuči svu naručenu robu, isporučiće raspoloživu od izabrane robe, o čemu će obavestiti Kupca mejlom (ili telefonom).

 

Dostava

Član 7.

Naručena roba od Online prodavca dostavlja se do ulaza u stambeni objekat kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije u obavezi da nosi robu do sprata na kojem se nalazi kupac, već do ulaza u zgradu.

Roba se dostavlja na području cele Srbije. Dostava se obavlja putem dostavne (kurirske) službe, koja je registrovana za tu delatnost. Isporuka porudžbine je u roku od 15 dana. Rok dostave može da bude i duži od naznačenog, ali ne duži od 30 dana, ukoliko naručena roba nije trenutno dostupna ili je kupac potvrdu o online kupovini dobio u toku vikenda ili državnih praznika.

Kupac je obavezan da prilikom preuzimanja robe potpiše otpremnicu, koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju poručene robe.

Ukoliko kupac naručenu robu odbije da primi prilikom isporuke na željenu adresu, Online prodavac ima pravo da traži nadoknadu poštanskih i sopstvenih manipulativnih troškova.

 

Plaćanje

Član 8.

Naručenu robu kupac može da plati platnim karticama, putem opšte uplatnice, ili gotovinom kuriru prilikom dostave.

Povrat novca u slučaju povrata robe vrši se od strane Onlajn prodavca isključivo na tekući račun, koji je kupac priložio u Obrascu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu ili Reklamacionom listu. 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GenoMax je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. 


Reklamacije

Član 9.

1. Kupac putem mejla info@genomax.com , ili u pisanoj formi izjavljuje reklamaciju prodavcu – uz dostavu računa kao dokaz za kupljenu robu, lično u prostorijama Prodavca ili poštom na adresu Prodavca.

2. GenoMAX – Prodavac je dužan da se o Vašem zahtevu izjasni u roku od 5 radnih dana od dana kada je izjavljena reklamacija.

3. GenoMAx – prodavac je dužan da prihvaćenu reklamaciju reši u roku od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

Reklamacije na oštećenja u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24 sata od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

 

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24 sata od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj + 381 65 516 79 ili pošaljete e–mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e–mail info@genomax.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

Odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

Član 10.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, i Zakona o elektronskoj trgovini, za svaku kupovinu putem interneta kupac koji se u smislu navedenog zakona smatra potrošačem ima pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe, odnosno odustanak od kupovine.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak, isporuke robe koja je odložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke i isporuke druge vrste robe u skladu sa Zakonom.

Potrošač je na osnovu čl. 34 Zakona o zaštiti potrošača dužan da vrati robu trgovcu – Online prodavcu (GenoMax DOO Novi Sad), bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac (obrazac možete ponaći klikom na link) za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Po isteku roka od 14 dana roba se više ne može vratiti. Prilikom povrata robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorišćenom stanju i u originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalan račun. Smatraće se da je roba vraćena u roku, ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana od trenutka slanja obrasca za odustanak. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja robe.

Potpisivanjem obrasca o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu potrošač izjavljuje da je saglasan da mu se cena robe vrati kada roba bude vraćena na adresu za prijem obrazaca i robe, a da trgovac – Online prodavac ima pravo da uskrati vraćanje celokupne kupoprodajne cene ili srazmerno umanji vrednost kupoprodajne cene, ukoliko utvrdi da roba nije u ispravnom stanju zbog toga što je potrošač robom neadekvatno ili nepravilno rukovao.

Troškove transporta prilikom jednostranog raskida ugovora – odustanka od ugovora snosi kupac. Ukoliko neki od gore navedenih zahteva ne bude ispunjen, Online prodavac neće biti u mogućnosti da prihvati zahtev kupca.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

 

Intelektualna svojina

Član 11.

Sadržaj prikazan na Internet stranici kao što su stranice, dizajnerski elementi, tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver vlasništvo su Online prodavca i ne mogu da se koriste bez prethodne saglasnosti istog. Sve informacije dostupne na Internet stranici isključivo su informativnog karaktera, ne smeju da se koriste u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

 

Opisi i slike proizvoda

Član 12.

Prodavnica nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, kao i da koristi što verodostojnije fotografije artikala, međutim nije u mogućnosti da garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji je kupac kupio odstupa od podataka koji su navedeni na Internet stranici, tj. objavljenoj deklaraciji, kupac ga možete vratiti u nekorišćenom stanju po proceduri sa sajta Odustanak od kupovine i popuniti obrazac o odustanku od ugovora o zaključenog na daljinu, a Online prodavac će izvršiti povraćaj novca.

 

Radno vreme

Član 13.

Prodavnica radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja Internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna, o čemu će svi korisnici i kupci biti obavešteni.

 

Ažuriranje podataka na Internet stranici

Član 14.

Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, da promeni podatke prikazane na bilo kom delu Internet stranice.

 

Politika privatnosti

Član 15.

Prodavac priklja Podatke o ličnosti, na koju Kupac daje suglasnost prihvatanje ugovora Politika Privatnosti. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju u skladu sa zakonom i dostupni su samo zaposlenima, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni GenoMax DOO Novi Sad (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti u skladu sa zakonom.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Član 16.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu – sistemu Online prodavca – GenoMax DOO Novi Sad.

 

Promene Opštih uslova

Član 17.

Online prodavac zadržava pravo da sve gore navedene uslove promeni bez prethodnog obaveštavanja kupaca. Svaka izmena ili dopuna ovih opštih uslova biće odmah objavljena na internet stranici Online prodavca. Trebalo bi da posetite ovu internet stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Opšte uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih opštih uslova mogu da budu nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ove internet stranice – sajta. Smatra se da su kupci upoznati sa promenama Opštih uslova prilikom svake sledeće porudžbine.

0
  0
  Korpa
  Tvoja korpa je praznaNastavi sa kupovinom